مرور رده

اخبار

توقف دائمی حساب‌های Google+‎

توقف دائمی حساب‌های Google+‎ برای مصرف‌کننده (شخصی) در ۲ آوریل ۲۰۱۹ ۲۸ ژانویه، ۲۰۱۹ در دسامبر ۲۰۱۸، اعلام کردیم تصمیم داریم در آوریل ۲۰۱۹، استفاده از Google+‎ را به‌دلیل کاربرد کم و چالش‌های مرتبط با حفظ محصولی موفق که انتظارات…

موفقیت

درصد موفقیت انسانها بستگى به درصد استفاده از قدرت ذهنشان دارد.