مرور برچسب

موفقیت

تغییرات بزرگ زندگی

? ایجاد تغییرات بزرگ زندگی تاحدی ترسناک است. اما می دانید حتی ترسناک تر از آن چیست؟ مهمترین و قدرتمندترین دیدگاه برای ایجاد تغییر در زندگی این هست که بدانیم برای تغییر در خودقرار نیست هیچ چیز خوبی را از دست بدهیم بلکه قرار است…

موفقیت

درصد موفقیت انسانها بستگى به درصد استفاده از قدرت ذهنشان دارد.