مرور

تصویر

نیاز به تغییر

هرگاه خبرهای بد را به عنوان یک نیاز به تغییر و نه یک خبر منفی پذیرفتید شما از آن شکست نخورده‌اید بلکه از آن چیزهای تازه آموخته‌اید.