بهترين خياط✂️

995

✂️بهترين خياط

🔗در كوچه‌اي چهار خياط مغازه داشتند. هميشه با هم بحث مي‌كردند.

1⃣يك روز، اولين خياط يك تابلو بالاي مغازه‌اش نصب كرد. روي تابلو نوشته شده بود: «بهترين خياط شهر»

2⃣دومين خياط روي تابلوي بالاي سردر مغازه‌اش نوشت:
«بهترين خياط كشور»

3⃣سومين خياط نوشت:
«بهترين خياط دنيا»

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.